Tham gia JCI Khánh Hòa

Sát cánh bên nhau cùng tạo nên những chuyển biến tích cực.